divendres, 29 de maig de 2009

ALGUNS COMENTARIS

Si voleu veure els meus missatges "bomba", els podreu trobar als blocs de les meves companyes:

Mònica Cuso
Anna Paituvi
Laia

Hem sap greu, us ha tocat !!!

Una abraçada per les tres

ACTIVITAT 2.5.

Títol de l’activitat

Què podem fer el cap de setmana?

Descripció dels agents personals i de la tecnologia mediadora.

Descripció dels agents:

Aprenents: Alumnes de l’aula pre-laboral, entre setze i divuit anys, d’una escola d’educació especial.

Mediador: monitor de l’Esplai de lleure i tutor

Tecnologia mediadora: PC, internet, amb connexió ADSL. Cercador Google. Impressora

Descripció en una sola frase del problema de partença.

Es tracta del plantejament que es fan de manera habitual cada cap de setmana els usuaris d’aquest esplai. El monitor d’esplai demana la col·laboració del tutor dels alumnes

Descripció argumentada de les seves característiques.

Estructuració

És un problema mal estructurat, ja que és una activitat diària i de la qual no es planteja un contingut de classe. De fet es poden donar moltes situacions alternatives.

Complexitat

És un problema de complexitat relativament senzilla, doncs no és abstracte, està situat en un context molt proper a la seva realitat, la complexitat es troba en el grau de gestió dels recursos que ells des de les seves capacitats poden elaborar.

Especificitat del camp

És tracta d’un problema de presa de decisions, això és treballa de manera molt habitual als CEE, Els alumnes han d’aprendre a gestionar el seu temps de lleure, i cal donar-los estratègies.

Plantejament als aprenents per tal que els sigui significatiu.

Aprofitem un moment d’assemblea per treure el tema de l’esplai, és un tema que els hi agrada molt de parlar i engrescador. el mediador els planteja fer una recerca a internet dels diferents espais de la ciutat que els hi ofereixen recursos de lleure, crear una carpeta i endreçar-los per categories. A més a més, els planteja que a través d’internet podran trobar altres recursos que els hi seran útils per fer l’activitat, com transports, horaris, plànols, etc. Sembla que l’activitat serà del tot funcional.

Context de l’activitat

L’activitat es realitzarà a l’aula

Característiques cognitives, emocionals, actitudinals, físiques més importants dels aprenents.

El grup al qual va adreçada és un grup de 8 alumnes escolaritzats en un CEE, que tenen entre 15 i 20 anys. Són alumnes amb grans dificultats per gestionar aspectes com el lleure, la feina, les emocions, les relacions socials, etc. I majoritàriament amb una autoestima baixa.

Tenen un grau d’autonomia bastant elevat però amb la necessitat d’un suport puntual o bé continuat en diferents aspectes de la seva vida.

Competències específiques que l’aprenent ha d’assolir o demostrar.

L’alumne haurà d’assolir els objectius següents:

- Diferenciar els diferents entorns de lleure als que un jove pot accedir.

- Cercar informació a través del Google.

- Seleccionar aquella informació que es consideri rellevant per la seva cerca.

- Classificar les diferents cerques en carpetes temàtiques dins el propi ordinador.

Continguts: Anàlisi del coneixement a aprendre.

- Descripció de diferents entorns de lleure:Cinemes, teatre, Voluntariat, boleres, restaurants,etc.

- coneixement d’un cercador com El Google, què és , per a que serveix i com funciona

- Us del debat com a eina de discussió i definició dels espais de lleure.

- Utilització del cercador Google.

- Diferenciació de continguts Web útils per als seus interessos.

- Ús del programa Microsoft office. Creació de carpetes dins aquest programa.

- Classificació dels diferents espais de lleure.

- Interès i motivació per a realitzar l’activitat.

- Actitud crítica davant les diferents pàgines web que sorgeixin.

- Valoració de l’ús real que poden fer de la carpeta que han elaborat.

Previsió de la seqüència d’activitats.

1era sessió

- Espai d’assemblea:Parlem sobre el seu temps de lleure i decidim de treballar-ho des de l’escola com a activitat funcional

2ona sessió

- Avaluació inicial del funcionament del Google. Comprovació coneixements previs. Explicació del funcionament.

- Repàs de com es creen les carpetes.

3era sessió

- Plantejament de la possible classificació, quins temes...

- Recerca de les diferents activitats de lleure que es poden fer per la zona i classificació (treball individual)

4rta sessió

- Presentació de la recerca feta als companys de la recerca i tria per el proper cap de setmana

Fonamentació psicopedagògica dels disseny i vinculació amb els continguts d’aquesta assignatura.

El procés d’aprenentatge que es presenta parteix de la motivació i és funcional i alhora és significatiu.

És intencional, perquè són els propis alumnes els que tenen interès per aconseguir un llistat de carpetes on poder anar a recórrer quan vulguin realitzar una activitat de lleure

És actiu, perquè els aprenents són els que desenvolupen l’activitat.

És col·laboratiu perquè les activitats és faran, en grup i per parelles i amb la col·laboració del professor per resoldre els dubtes inicials de realització.

Els propis alumnes són els que poden valorar la utilitat de la creació de carpetes a partir del que acabin presentant També es pot dir que és reflexiu ja que s’ha de diferenciar en tot moment allò que és útil del que no ho és.

És constructiu perquè els alumnes amplien els seus coneixements a partir del que ja saben.

Procediments i criteris d’avaluació.

- Participació activa

- Processament de la informació recollida.

- Valoració de la claredat i estructuració de les carpetes que han presentat.

- Presentació als companys de la feina feta

- Anàlisi de les diferents pàgines que han classificat.

- consensuar sortides.


dilluns, 23 de març de 2009

AUTOAVALUACIÓ PAC 1.3.

conclusions:
Per una banda, assenyalar que el fet d’elaborar un mapa conceptual ajuda a estructurar pensaments, interioritzar conceptes i a relacionar-los entre ells per així, propiciar aprenentatges significatius.

Voldria destacar la complexitat d’interrelacions entre C-T-S-E, de mútua interdependència. Però destacaria la idea que la tecnologia no és neutra i per tant (en contra dels mites i creences populars) reprodueix els ajustos i desajustos del context que l’alimenta i en el qual es genera.

Per finalitzar, totes aquelles persones que treballen d’una manera o altra en el món educatiu han de ser competents en NTIC i a la vegada vetllar per la capacitació dels alumnes. Els docents cal que per una banda aprofitin les múltiples avantatges que aquesta ofereix i a la vegada cal que la transmetin. És a dir, vivim en una societat marcada per l’ús de les Noves tecnologies, les trobem a quasi bé tots els àmbits; i cal treballar amb les futures generacions per a que siguin autònoms i responsables en el seu us.

autoavaluació PAC 1.3.

dimecres, 4 de març de 2009

AVALUACIÓ INICIAL

1. ACTIVITAT 9
TE2) L’objecte principal de la Tecnologia Educativa és oferir un bon ventall de tècniques per als docents: __7____
CC2) Aprenc tant dels companys com dels materials i consultors: ___4__
TC1) Els professionals de l’educació han de ser competents en les tècniques que asseguren la correcta transmissió del coneixement : ____7___
DT2) La tecnologia es basa en la ciència per la qual cosa és neutral en relació a prejudicis, valors i actituds: __4__
CC1) Les aules de la UOC són una comunitat d’aprenentatge: __7__
DU2) Els debats virtuals suposen perdre força hores amb poc benefici personal: __5__
TE1) La Tecnologia Educativa per a psicopedagogs consisteix en assegurar un bon domini de les TIC: ___4___
DU1) Els debats a la UOC poden millorar moltíssim: ___8__
TC2) Les TIC són necessàries per transmetre els continguts als alumnes: ____7___
DT1) El canvi tecnològic determina el canvi social: ___6___

2. MAPA CONCEPTUAL


Comentaris personal:

  • Encara que no ho sembli és una imatge...
  • Com podeu veure, no és una meravella, de fet no esperava haver de publicar-lo... si ho arribo a saber ho haguera fet millor!
  • Llàstima no ho vaig fer amb el programari CMAP!! no l'he mirat gaire, però sembla un "passada"...
3. CONCLUSIONS INICIALS:

M’he sentit bastant insegura a l’hora de contestar les diferents preguntes, sé que hem falta molt per millorar...


Comentaris personal:

Sí, ja ho sé...!! podria haver-me esforçat una mica més...!; se que no és excusa, però aquest semestre m'he matriculat a 5, vull anar avançant feina... i de vegades vaig massa ràpid.. per adelantar, ja m'enteneu!!.. Les properes conclusions tindran més suquet, ho prometo!.